SDE++

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) kun je subsidie aanvragen voor het produceren van duurzame energie of het toepassen van CO2-reducerende technieken. Ga je investeren in duurzame energieproductie of CO2-reducerende technieken? Maak dan gebruik van deze regeling. 

De nieuwe regeling SDE++

De nieuwe regeling SDE++ , de verbrede opvolger van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+), stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. De subsidieregeling richt zich daarbij op bedrijven en (non-profit) instellingen. Met ‘duurzame energie’ wordt energie bedoeld die is opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen ofwel ‘hernieuwbare energie’. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. 

Onrendabele top

De SDE++ subsidieert de onrendabele top: het verschil tussen de kostprijs van de betreffende techniek (het zogeheten basisbedrag) en de marktwaarde van de geproduceerde eenheid (het zogeheten correctiebedrag). Als de marktwaarde van de geproduceerde eenheid stijgt, dan neemt de onrendabele top en dus de te ontvangen subsidie af. 

Net als zijn voorganger subsidieert de SDE++ niet de investering zelf, maar de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en CO2reductie. Hieronder zijn de hoofd- en subcategorieën van de SDE++ weergegeven. 

Voor de categorie elektrische boiler wordt vastgelegd dat de geproduceerde warmte moet worden toegepast in een systeem met een ontwerptemperatuur van minimaal 100°C. Hoewel de elektrische boiler in eerste instantie vooral een toepassing voor in de industrie leek te zijn, blijkt deze ook breder toepasbaar. Om die reden wordt de elektrische boiler voor meer toepassingen opengesteld, maar wordt de temperatuurgrens gesteld om in eerste instantie vooral toepassingen mogelijk te maken waar geen efficiëntere alternatieven zijn. Voor toepassingen met een lagere temperatuur geldt dat er binnen de SDE++ verschillende andere warmte-categorieën beschikbaar zijn om tot de gewenste CO2-reductie te komen. 

Partijen die CCS willen toepassen zullen een tarief moeten betalen voor het transport en de opslag van de CO2 door een derde partij. Er is een extern onderzoek uitgevoerd naar wat een passend tarief is om van uit te gaan voor de subsidie. 

De categorie voor thermische energie uit afvalwater zal ook open worden gesteld voor thermische energie uit drinkwater.  

Anders dan eerder aangekondigd, geldt voor de komende openstellingsronde een gemeentelijke indeling voor windsnelheden. Deze methode is ook in eerdere rondes van de SDE+ gehanteerd. 

Neem contact op met onze expert Kevin

Hoe werkt de SDE++-regeling?

Voor 2020 is er een budget van €5 miljoen beschikbaar voor de SDE++. Dit budget wordt bij de openstellingsronde in het najaar in vier fases opengesteld van 24 november tot en met 17 december 2020. De maximale subsidiebehoefte waarvoor projecten ingediend kunnen worden neemt per fase toe. Tijdens de eerste fase kunnen alleen projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per vermeden ton CO2 indienen. Vervolgens wordt de SDE++ stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de hogere fasegrenzen. Gedurende de openstelling hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in te dienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Marktpartijen worden zo geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie. De openstellingsronden en de bijbehorende fasegrenzen zijn in de tabel hieronder weergegeven. 

Als u een SDE++-beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de techniek die u gebruikt. 

Correctiebedragen voorschotverlening SDE++ 2021 gepubliceerd

De Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021 is gepubliceerd.
Hierin staan voor de verschillende categorieën productie-installaties voor hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte, gecombineerde opwekking en CO2-reductie binnen het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting voor 2021.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidietarieven voor de verschillende categorieën productie-installaties.

SDE++-subsidie aanvragen

De SDE++ heeft één openstellingsronde in het najaar van 2020Door de verbreding van het aantal categorieën zal het budget naar verwachting sneller worden overschreden aangezien meer projecten in aanmerking komen. Voor het indienen van een aanvraag is een haalbaarheidsstudie vereist en de productie-installatie wordt in Nederland in stand gehouden. Tevens moet de subsidie-ontvanger een meetprotocol opstellen t.b.v. het meten van de opwekking van koolstofdioxide-arme warmte, de afvang en permanente opslag van koolstofdioxide of de productie van waterstof. Dit meetprotocol moet worden beoordeeld door een meetbedrijf. Dit meetbedrijf beoordeelt ook de geschiktheid van de productie-installatie.  

Dus ga je hernieuwbare energie opwekken en/of CO2-reducerende technieken toepassen? En wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de SDE++? Onze medewerkers informeren jou graag!  

Neem contact met ons op of plan een vrijblijvende video-afspraak in.

Contact met DIRECTION 
Video-afspraak inplannen

Laatste SDE++ nieuws.

 • Nieuws

  SDE++ open vanaf 24 november 2020

 • Nieuws

  BELANGRIJKSTE SUBSIDIENIEUWS VOLGENS MILJOENENNOTA 2021

 • Nieuws

  Openstelling Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) bekend

Veelgestelde vragen.

 • Hoe ziet een subsidietraject met DIRECTION eruit?

  Vraag
 • Hoeveel kost het me om jullie in te schakelen?

  Vraag
 • Ik probeer zelf een aanvraag in te dienen, maar ik loop vast in het proces. Kunnen jullie me alsnog helpen?

  Vraag
 • Kan ik bij jullie ook terecht voor subsidies die niet op jullie website staan vermeld?

  Vraag