Innovatiebox

Het doel van de Innovatiebox is het fiscaal stimuleren van innovatief onderzoek door ondernemers.

Innovatiebox aanvragen?

Het doel van de Innovatiebox is het fiscaal stimuleren van innovatief onderzoek door ondernemers. De Innovatiebox biedt innovatieve ondernemingen daarom de mogelijkheid om de winst die voortkomt uit bepaalde innovatieve activiteiten tegen effectief 9% vennootschapsbelasting te laten belasten in plaats van tegen het reguliere tarief (2022: maximaal 25,8%).

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de Innovatiebox, moet je aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • jouw onderneming is belastingplichtig op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;
 • jouw onderneming heeft zelf een immaterieel activum (een eigen innovatie) voortgebracht; en
 • jouw onderneming heeft hiervoor een S&O-verklaring (via de WBSO) ontvangen.

Voor grotere belastingplichtigen geldt aanvullend dat de onderneming een zogenaamd juridisch ticket moet hebben voor het zelf voortgebrachte immaterieel activum. Hiervan is sprake in geval van (een aanvraag van) een octrooi of kwekersrecht, biologische gewasbeschermingsmiddelen, biociden, programmatuur of een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel, of een exclusieve licentie op een van de genoemde juridische tickets. De Innovatiebox geldt niet voor merken, logo’s en dergelijke.

Neem contact op met onze expert Heidi

Nexusbenadering

Wanneer een deel van de speur- en ontwikkelingswerkzaamheden voor een immaterieel activum zijn uitbesteed aan een zogenaamd verbonden lichaam, dan beperkt de fiscus de voordelen die in de Innovatiebox geplaatst mogen worden volgens de Nexusbenadering (‘Nexus approach’).

Met deze benadering past de fiscus een breuk toe op de voordelen uit een immaterieel activum, de zogenaamde Nexusbreuk: (kwalificerende uitgaven x 1,3)/totale uitgaven = kwalificerende voordelen. De uitgaven voor ontwikkelingswerkzaamheden door een verbonden lichaam tellen niet mee als ‘kwalificerende uitgaven’.

Rekenvoorbeeld

Je hebt een immaterieel activum ontwikkeld. De totale uitgaven voor de ontwikkeling waren
€ 400.000:

 • €240.000 voor werkzaamheden die je zelf hebt verricht
 • €40.000 voor werkzaamheden die je hebt uitbesteed aan derden
 • €120.000 voor werkzaamheden die je hebt uitbesteed aan een verbonden lichaam

In het boekjaar waarin je gebruik wilt maken van de Innovatiebox, is jouw voordeel uit het immaterieel activum €500.000. Hiervan komt dan 91% in aanmerking voor de Innovatiebox.

Immers: (€240.000 + €40.000) x 1,3/€400.000 = 0.91.

Je mag dus (€500.000 x 0.91 =) €455.000 in de Innovatiebox plaatsen.

De voordelen in de Innovatiebox mogen door toepassing van de Nexusbreuk nooit groter zijn dan de voordelen die je werkelijk hebt van het immateriële activum.

Boxdrempel

De voordelen die jouw innovatie of technologie oplevert komen pas in de Innovatiebox terecht als ze uitkomen boven de drempel van de totale voortbrengingskosten van die activa. De voortbrengingskosten moeten dus eerst worden gecompenseerd. Voortbrengingskosten zijn de maakkosten van jouw innovatie of technologie. Deze kun je tegen het normale belastingtarief aftrekken.

Innovatieverliezen

Innovatieverliezen vallen niet onder het lagere effectieve tarief van de Innovatiebox. Ze zijn aftrekbaar en verrekenbaar tegen het normale tarief. Het innovatieverlies verhoogt wel de boxdrempel.

Rekenvoorbeeld Innovatiebox

Je ontwikkelt zelf een technisch nieuw product waarvoor je via de WBSO een S&O-verklaring krijgt. De eerste twee jaar maak je elk jaar €400.000 (voortbrengings)kosten om het product te ontwikkelen. Aan het begin van het derde jaar komt het product op de markt. Het product levert drie jaar lang opbrengsten op, waarvan €500.000 per jaar is toe te rekenen aan de innovatie waarvoor je een S&O-verklaring hebt ontvangen.

 

Jaar Voortbrengingskosten Winst Fiscaal
1 €400.000 nihil Voortbrengingskosten mag je via het normale tarief aftrekken.
2 €400.000 nihil Voortbrengingskosten mag je via het normale tarief aftrekken.
3 €500.000 Je mag pas winsten onderbrengen in de Innovatiebox als de voortbrengingskosten zijn gecompenseerd. Je compenseert dit jaar €500.000 van de €800.000 voortbrengingskosten. Je moet nog €300.000 compenseren.
4 €500.000 Dit jaar compenseer je de resterende €300.000. Hierover betaal je het normale tarief. Je mag de rest (€200.000) onderbrengen in de Innovatiebox tegen een tarief van 9% (2022).
5 €500.000 Je mag de volledige winst van € 500.000 onderbrengen in de Innovatiebox tegen een tarief van 9% (2021).

Kiezen voor de Innovatiebox

Bij ieder kwalificerend immaterieel activum kun je ervoor kiezen om het in de Innovatiebox te plaatsen. Je hebt maar één Innovatiebox. Daarin komen alle immateriële activa te staan waarvoor je gebruik wilt maken van het lagere belastingtarief van 9% (2021). Je kunt niet kiezen voor toepassing van de Innovatiebox als het immateriële activum nog in ontwikkeling is.

Je kiest per jaar

Je kunt elk jaar beslissen of je gebruik gaat maken van de Innovatiebox. Ook kan je met de Belastingdienst afspraken maken over het bepalen van de winst die in de Innovatiebox valt.

Kiezen voor een vast percentage (forfait)

Je kunt kiezen voor een vast percentage (forfait) waarop je de Innovatiebox wilt toepassen. Je hoeft dan niet uit te rekenen hoeveel winst je precies moet toerekenen aan een immaterieel activum dat je hebt voortgebracht. Het forfait is 25% van jouw netto-winst. Dat is de winst vóór toepassing van de Innovatiebox. Het maximale bedrag waarop je de Innovatiebox mag toepassen op basis van het forfait is € 25.000. Je mag het forfait toepassen in het jaar waarin je het immateriële activum voortbrengt en in de twee volgende jaren.

Meer weten over de Innovatiebox?

Neem contact met ons op of plan een vrijblijvende video afspraak in.

Contact met DIRECTION 
Video-afspraak inplannen

Het laatste innovatiebox-nieuws.

 • Nieuws

  Tarief Innovatiebox verhoogd

 • Hoeveel kost het me om jullie in te schakelen?

  Vraag
 • Ik probeer zelf een aanvraag in te dienen, maar ik loop vast in het proces. Kunnen jullie me alsnog helpen?

  Vraag
 • Kan ik bij jullie ook terecht voor subsidies die niet op jullie website staan vermeld?

  Vraag
 • Hoe ziet een subsidietraject met DIRECTION eruit?

  Vraag