Privacybeleid

Privacy

PRIVACYVERKLARING DIRECTION B.V.

Verwerkingsverantwoordelijke

DIRECTION B.V. (hierna ook aangeduid als ”DIRECTION”, “wij”, “ons” of “onze”) is een zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna aangeduid als “AVG”). Dit houdt in dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in de zin van artikel 4 sub 1 van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verwerken worden uitsluitend gebruikt om:

 • uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten;
 • om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen;
 • voor het behandelen van uw sollicitatie of stage(verzoek);
 • op uw verzoek met u in contact te kunnen komen;
 • u op uw verzoek de nieuwsbrief van DIRECTION te kunnen toezenden.

Wettelijke grondslagen van de verwerking

Wij moeten het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.
Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken indien en voorzover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om al voor het sluiten van een overeenkomst maatregelen te kunnen nemen (artikel 6 onder b van de AVG).
Wij verwerken uw persoonsgegevens om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op het leveren van dienstverlening in het kader van het uitvoering geven aan subsidieregelingen (in de ruimste zin van het woord). Zonder deze persoonsgegevens is dat niet mogelijk. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken om subsidie (in de ruimste zin van het woord) aan te vragen, is dit een voorwaarde van de subsidiënt om de aanvraag in behandeling te nemen. Ofwel, zonder deze persoonsgegevens zal geen aanspraak kunnen worden gemaakt op de betreffende subsidie (in de ruimste zin van het woord).

Wanneer wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken met een ander doel, dan zullen wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen of de verwerking baseren op een andere grondslag die de AVG biedt.
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, dan mag u deze toestemming ten alle tijden weer aanpassen of intrekken via privacy@direction.nl.

Wanneer u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van DIRECTION (hiermee geeft u toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor het toezenden van de nieuwsbrief), dan kunt u zich in iedere nieuwsbrief via een hyperlink afmelden voor de ontvangst ervan (u trekt dan uw toestemming in).
Uw e-mailadres wordt vervolgens van de verzendlijst verwijderd.

Uitwisseling van gegevens

De (persoons)gegevens die u aan ons hebt verstrekt of die wij uit (openbare) registers hebben verkregen, worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om een overeenkomst uit te kunnen voeren of wanneer de wet dat vereist.

Externe bron

In bepaalde gevallen verkrijgen wij persoonsgegevens niet van de betrokkene (de persoon waar de persoonsgegevens bij horen) zelf, maar via een externe bron. Dit is aan de orde wanneer wij op grond van een overeenkomst uitvoering geven aan subsidieregelingen (additionele financiering) waarbij wij namens onze opdrachtgever aan de subsidieverlener informatie moeten verschaffen over de mensen die werkzaamheden voor deze opdrachtgever verrichten. Het kan dus voorkomen dat wij in het kader van een subsidieaanvraag uw persoonsgegevens ontvangen van de organisatie waar u voor werkt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

DIRECTION bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen.
Wij behandelen uw (persoons)gegevens strikt vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies en onrechtmatige verwerking ervan. Hiervoor maken wij gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën, waaronder beveiligde servers, firewalls en codering, evenals de fysieke beveiliging van de accommodatie waar de gegevens worden opgeslagen.
Hebt u hier vragen over of hebt u de indruk dat er sprake is van misbruik van uw gegevens, dan
verzoeken wij u dringend contact met ons op te nemen via privacy@direction.nl.

Uw privacyrechten

U heeft recht op:

 • inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG); dat houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke dat zijn; u hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek;
 • rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG); dat houdt in dat u ons mag opdragen onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of om uw persoonsgegevens aan te vullen wanneer deze incompleet zijn;
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG); dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen (genoemd in artikel 18 van de AVG) mag verzoeken (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • gegevenswissing (artikel 17 van de AVG); dat houdt in dat wij in een beperkt aantal gevallen uw persoonsgegevens moeten wissen als u erom vraagt;
 • in het verlengde van uw recht op verwijdering ligt uw recht om “vergeten te worden”; dat houdt in dat wanneer u ons hebt gevraagd om uw gegevens te wissen uit onze systemen en wij uw persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt, wij redelijke technische en organisatorische maatregelen moet nemen om er voor te zorgen dat iedere koppeling naar en kopie of reproductie van de gegevens gewist worden;
 • overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (artikel 20 van de AVG); dit “recht op dataportabiliteit” houdt in dat u het recht hebt om een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens die aan ons verstrekt en door ons geautomatiseerd verwerkt zijn.

Als u op basis van deze rechten een verzoek aan ons wilt doen, dan kunt u dit schriftelijk indienen. U kunt uw verzoek sturen naar privacy@direction.nl. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren over de uitvoering ervan.

Klacht

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de geldende wet- en regelgeving door ons worden verwerkt, dan hebt u het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing privacyverklaring

Het kan zijn dat deze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. Wij behouden ons dan ook het recht voor om onze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie van onze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website (www.direction.nl).

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.