Belangrijkste subsidienieuws volgens Miljoenennota 2020

23 september 2019

Hieronder volgt een weergave van het subsidiegerelateerde nieuws dat afgelopen Prinsjesdag is bekendgemaakt en voor zover het van belang is voor het werkveld van DIRECTION subsidieadviseurs.

WBSO-aanvragen: voortaan vier keer per jaar én tot dag voorafgaand aan projectperiode

Per 2020 wordt het aantal momenten per jaar waarop een WBSO-aanvraag kan worden ingediend uitgebreid van drie naar vier.
Het uiterste moment van indienen van een WBSO-aanvraag wordt gewijzigd van ten minste een maand voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft naar slechts een dag voor die periode.
Voor aanvragen die betrekking hebben op de periode die ingaat op 1 januari van een kalenderjaar geldt een uitzondering: de uiterste indieningsdatum voor deze periode wordt per 2020 gesteld op 20 december van het kalenderjaar daaraan voorafgaand.

Met deze twee wijzigingen wordt de gewenste flexibiliteit van de regeling vergroot, in het bijzonder voor de groep die werkt met korte innovatiecycli zoals bijvoorbeeld ICT-bedrijven.

Voor de WBSO is volgend jaar €1.281 miljoen beschikbaar.

Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt in 2020 verbreed; budget blijft gelijk

Het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) bedraagt ook in 2020 €147 miljoen. In verband met het Klimaatakkoord zal het EIA-budget vanaf 2020, naast het stimuleren van investeren in energiebesparing, voor het eerst ook bestemd zijn voor maatregelen die de CO2-uitstoot beperken.

Deze verbreding zal nader worden uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling EIA voor 2020.

MIA-budget omhoog; Vamil-budget blijft gelijk

Voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) is in 2020 een budget beschikbaar van €124 miljoen (€10 miljoen meer dan dit jaar).

Het budget voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) blijft op €25 miljoen staan.

De ondersteuningspercentages van deze fiscale regelingen blijven ongewijzigd.

Budget MIT omhoog

Voor de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) is €9 miljoen extra beschikbaar gesteld: voor 2020 bedraagt het budget €39 miljoen.

€60 miljoen voor klimaatmaatregelen industrie

Vanuit de klimaatenvelop is er voor de industrie in 2020 € 60 miljoen beschikbaar en wordt als volgt verdeeld:

  • Waterstof: Het kabinet zet €10 miljoen in op versnelling van projecten rondom opslag, conversie en toepassing van waterstof in de industrie. De focus ligt daarbij vooral op pilots en demo’s maar er zal ook duidelijk aandacht zijn voor de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling die bijdragen aan de verdere opschaling;
  • CCUS: er is €15 miljoen vrijgemaakt voor haalbaarheidsstudies en CC(U)S-pilots om hiermee de toepassing van CC(U)S-technologieën in de gehele CC(U)S-keten (afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2), of in delen van de keten, te testen en/of te demonstreren in een praktijkomgeving of industriële omgeving;
  • CO2-reductie industrie: €30 miljoen wordt bestemd voor pilot- en demonstratieprojecten ten behoeve van de versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie in de industrie waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de DEI+-regeling. Een deel van het budget wordt bestemd voor haalbaarheidsstudies onder de bestaande TSE-regeling.

Bijna €90 miljoen voor circulaire projecten

Het kabinet heeft de ambitie dat Nederland in 2030 50% van de gebruikte materialen zoveel mogelijk hergebruikt.
Daarom maakt zij in 2020 eenmalig € 80 miljoen vrij om circulaire projecten te stimuleren die ook CO2-reductie opleveren in onder meer de grond-, weg- en waterbouw en de kunststofketen.

Daarnaast wordt voor 2020 €8 miljoen beschikbaar gesteld voor programma’s die de overgang naar een circulaire economie in verschillende sectoren moeten bevorderen.

Tarief Innovatiebox in 2021 van 7% naar 9%

Het Innovatiebox-tarief dat nu op 7% staat, zal per 1 januari 2021 worden verhoogd naar 9%.

 

Nieuws: Gerelateerd

Blijf op de hoogte met onze subsidienieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.