Openstelling Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) bekend

20 februari 2020

De Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) zal in het najaar van 2020 openen van 29 september tot en met 22 oktober. Deze regeling is een verbreed ten opzichte van haar voorganger: de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Naast hernieuwbare energieproductie komen in de SDE++ ook CO2-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie. De SDE++-regeling heeft een heldere doelstelling: op kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk emissiereductie bereiken. Hiermee levert de SDE++-regeling een bijdrage om in 2030 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990 te realiseren.

Budgetvaststelling

Voor de SDE++ is er in 2020 één openstellingsronde met een budget van 5 miljard euro. Voor toekomstige rondes wordt dit budget jaarlijks vastgesteld. In vergelijking met haar voorganger heeft de SDE++ een aantal overeenkomsten zoals het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling en concurrentie tussen de verschillende technieken.

Subsidieaanvraag

Er kan een subsidieaanvraag worden ingediend voor de onrendabele top: het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO2 reduceert (het zogeheten basisbedrag) en de marktwaarde van de geproduceerde eenheid (het zogeheten correctiebedrag). Als de marktwaarde van de geproduceerde eenheid stijgt, dan neemt de onrendabele top en dus de te ontvangen subsidie af.

Openstelling SDE++ in 2020

Daarnaast werkt de SDE++ ook met een gefaseerde openstelling. De openstelling bestaat uit vier fasen waarbij de maximale subsidiebehoefte waarvoor projecten ingediend kunnen worden per fase toeneemt. Tijdens de eerste fase kunnen alleen projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per ton CO2 indienen. Vervolgens wordt de SDE++ stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de hogere fasegrenzen. Gedurende de openstelling hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in te dienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Marktpartijen worden zo geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

Openstellingsronde SDE++ 2020 Fasegrenzen €/ton CO2
29 september, 09:00 uur 70
5 oktober, 17:00 uur 85
12 oktober, 17:00 uur 180
19 oktober, 17:00 uur t/m 22 oktober,
17:00 uur
300

Nieuwe technieken in 2020 aan de SDE++ toegevoegd

Om zoveel mogelijk emissiereductie te realiseren zijn er in 2020 nieuwe technieken aan de SDE++ toegevoegd. Het betreft hier CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. Voor 2021 is er ook een aantal nieuwe technieken op het oog zoals de productie van geavanceerde hernieuwbare brandstoffen, recycling van kunststoffen, elektrificatie op offshore-productieplatformen, biobased-productie en CO2-afvang en -levering aan de glastuinbouw. Deze technieken worden momenteel doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Publicatie SDE++

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar om in april het wijzigingsbesluit van de SDE te publiceren. De publicatie van alle onderliggende regelgeving van de SDE++ wordt in het voorjaar van 2020 verwacht. Voor het besluit is de goedkeuring van de Europese Commissie omtrent staatssteun nodig.

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor de SDE++? Neem dan contact met ons op, wij zoeken het graag voor u uit.