Openstelling SDE++ 2022

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) gaat in 2022 al in de maand juni open. Om precies te zijn opent de SDE++ met de eerste fase op dinsdag 28 juni 09:00 en sluit op donderdag 6 oktober 17:00.

6 april 2022

SDE++ 2022

Voor 2022 zijn er 5 fases waarin een subsidieaanvraag kan worden ingediend. Elke fase heeft zijn eigen fasegrens qua subsidie-intensiteit. Dit is uitgedrukt in €/ton CO2. In onderstaande tabel zijn de fases met bijbehorende fasegrenzen te zien.

Openstellingsbudget

Voor de SDE++ is in 2022 een budget van €13 miljard beschikbaar. Dit bedrag is flink hoger dan in de laatste jaren het geval was. €11 miljard van het budget van 2022 betreft het uitgangsbudget van €5 miljard voor de SDE++, aangevuld met het extra geld dat in de Miljoenennota voor klimaatmaatregelen is gereserveerd (Kamerstuk 35 925, nr. 1). Daarnaast gaat het kabinet bij deze openstellingsronde eenmalig niet uit van de ETS-cijfers van het PBL, zoals gebruikelijk, maar van de ETS-prijsprognose uit een second opinion die naar aanleiding van de motie Grinwis c.s. is uitgevoerd op de prijs van het Europese Emissiehandelsysteem. De inschatting dat Europese CO₂-prijs langdurig hoger uitvalt, biedt daardoor eenmalig 2 miljard euro extra ruimte.

Publicatie

De SDE++ is voor 2022 nog niet officieel gepubliceerd. Dit wil zeggen dat de inhoudelijke spelregels van 2022 verder nog niet bekend zijn. Zodra deze worden gepubliceerd wordt onze website daarop geüpdatet. Naar verwachting zullen de spelregels niet drastisch veranderen t.o.v. vorig jaar.

SDE++ aanvragen?

Mocht u meer informatie willen over de werking van de SDE++ en het doen van een aanvraag, neem gerust contact met ons op!