Opening regeling MIT voor haalbaarheidsprojecten

Op 12 april aanstaande gaat de regeling ‘De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)’ weer open; dit keer voor haalbaarheidsprojecten.

1 maart 2022

MIT – Haalbaarheidsproject

Subsidie voor het in kaart brengen van technische en economische risico’s

Deze regeling biedt MKB-ers een financiële impuls voor het doen van een haalbaarheidsproject om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject.

Het project moet wel aansluiten bij de vier thema’s:

  • Energie en Duurzaamheid
  • Gezondheid en Zorg
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Veiligheid

Voorwaarde is ook dat het MIT-haalbaarheidsproject voor ten minste 60% bestaat uit een haalbaarheidsstudie en voor ten hoogste 40% uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Haalbaarheidsproject

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Bij een haalbaarheidsstudie kun je denken aan: literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partner, marktverkenning en concurrentieanalyse. Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op verkrijgen van kennis bij ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.

Omvang subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van €20.000 per haalbaarheidsproject. Wanneer een MIT-haalbaarheidsproject ook bestaat uit experimentele ontwikkeling, dan bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten voor dat deel van het project.

Openstelling

De regeling MIT-haalbaarheidsprojecten gaat open op 12 april aanstaande om 9:00 uur. Het subsidiebudget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Wanneer op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één aanvraag binnenkomt, dan worden die aanvragen gerangschikt door middel van loting. De ervaring is dat deze regeling al op de eerste dag wordt overvraagd. In dat geval maken dus alleen de aanvragers van die dag een kans op subsidie.

Als je wilt profiteren van deze regeling is het dus zaak tijdig te starten met de voorbereiding van de aanvraag zodat deze op 12 april kan worden ingediend.

Wij helpen jullie graag met het voorbereiden en formuleren van een aanvraag

Hebben jullie innovatieve ideeën voor projecten binnen de Topsectoren maar zijn jullie nog onzeker over de kans op succes? Laten we dan samen onderzoeken of de regeling MIT-haalbaarheidsprojecten jullie kan ondersteunen bij het investeren in een haalbaarheidsonderzoek.

MIT aanvragen

Meer informatie over de MIT-subsidie? Wij vertellen je er graag meer over. Neem contact met ons op.