BELANGRIJKSTE SUBSIDIENIEUWS VOLGENS MILJOENENNOTA 2021

Hieronder volgt een weergave van het subsidiegerelateerde nieuws dat afgelopen Prinsjesdag is bekendgemaakt en voor zover het van belang is voor het werkveld van DIRECTION subsidieadviseurs.

16 september 2020

INNOVATIE

TARIEFSVERHOGING WBSO 2021

Het kabinet heeft besloten extra budget beschikbaar te stellen voor de WBSO in 2021 om ervoor te zorgen dat de private investeringen in R&D tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk op peil blijven. Dit budget zal gericht worden ingezet voor de verhoging van het tarief in de eerste schijf (van 32% naar 40%) en het starterstarief (van 40% naar 50%). Deze verhoging komt ten goede aan alle WBSO-gebruikers, waarbij met name het innovatieve mkb en starters een extra stimulans krijgen om te investeren in R&D.

In 2021 zullen daarmee de volgende tarieven van toepassing zijn op de WBSO:

  • Tarief eerste schijf 40%;
  • Tarief eerste schijf starters 50%;
  • Grens eerste schijf € 350.000 S&O-(loon)kosten;
  • Tarief tweede schijf 16%.

NATIONAAL GROEIFONDS

Het kabinet heeft maandag het Nationaal Groeifonds gelanceerd. Het kabinet trekt voor die nieuwe fonds de komende vijf jaar in totaal €20 miljard uit voor investeringen die bijdrage aan de economische groei en welvaart. Dit Nationaal Groeifonds, ook wel het Wopke-Wiebesfonds genoemd, is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. De Tweede Kamer moet nog instemmen met de verdeling van het geld over de drie investeringsterreinen kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. Een investeringsvoorstel heeft een minimumomvang van €30 miljoen en er geldt geen maximumomvang.

REGIONALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJEN (ROM)

Er gaat € 150 miljoen naar de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, waarmee zij innovatieve mkb-bedrijven kunnen ondersteunen. Door het fondsvermogen van ROM’s te versterken, kunnen de ROM’s in nieuwe financieringsrondes ook het eigen vermogen van deze veelal innovatieve mkb-ondernemingen versterken. Daarmee wordt de solvabiliteitspositie van deze bedrijven verstevigd. Voorwaarde is wel dat de regio’s zelf cofinanciering verschaffen.

INNOVATIEBOX EN VENNOOTSCHAPSBELASTING

In 2021 wordt er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de vennootschapsbelasting. Het lage VpB-tarief daalt van 16,5 naar 15 procent. Het hoge VpB-tarief blijft 25%. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000.

Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, hoeven zij over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen door toepassing van de innovatiebox. Het effectieve ‘tarief’ van deze innovatiebox is nu 7%. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit ‘tarief’ naar 9%. De innovatiebox is bedoeld om vernieuwende activiteiten te stimuleren en om in Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden voor innovatieve bedrijven.

ENERGIE & MILIEU

DUURZAAMHEID (SDE++ / ISDE)

De uitvoering van het Klimaatkoord gaat ondanks het coronavirus gewoon door. Met de eerste verbrede openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) die eind dit jaar opengaat komen meer CO2-reducerende technieken in aanmerking voor subsidie. Daarnaast zal ook de ISDE-regeling worden verlengd tot 2030 zoals reeds aangekondigd was. Vanaf 2021 zal de regeling zich naast investeringen in warmtepompen en zonneboilers ook richten op investeringen in de isolatie van woningen.
Voor duurzame innovaties in de industrie stelt het kabinet komend jaar bovendien €60 miljoen beschikbaar. Dit wordt onder andere geïnvesteerd in pilotprojecten om nieuwe CO2-reducerende technologieën te testen of versneld in te zetten, de opschaling van duurzame waterstof te stimuleren en het testen van methodes voor het opslaan, hergebruiken of transporteren van CO2 (CCUS).

DUURZAME ENERGIE GLASTUINBOUW

Het programma Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert. Dit programma ondersteunt de opschaling en vroege marktintroductie van integrale innovatieve teelt- en kas(techniek) concepten en gebiedsgerichte energie-innovaties in de glastuinbouw passend bij een klimaatneutrale toekomst. Er zijn hiervoor twee subsidieregelingen:

Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG): voor deze regeling is in 2021 € 21,5 mln. beschikbaar voor investeringen in energiebesparende maatregelen en aansluitingen op regionale warmte- en CO2-netten
Markintroducties energie-innovaties (MEI): voor deze regeling is € 6,0 mln. beschikbaar voor investeringen in de vroege marktintroductie van energie-innovaties in de glastuinbouw

BUDGETTEN EIA, MIA en VAMIL

Het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) bedraagt in 2021 € 149 miljoen (dit jaar € 147 miljoen). Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bedraagt in 2021 € 114 miljoen (dit jaar € 124 miljoen). Het budget voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) blijft gelijk op € 25 miljoen. De ondersteuningspercentages van de regelingen blijven ongewijzigd.

ARBEID & SCHOLING

SLIM-REGELING

Er worden extra middelen in 2021 toegevoegd aan de regeling SLIM (Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector). De uitbreiding is een gevolg van de door de coronacrisis ontstane extra behoefte aan scholing en begeleiding.

VOORBEREIDING STIMULANS ARBEIDSMARKTPOSITIE (STAP)

In 2021 worden er voorbereidingen getroffen door UWV en DUO voor de uitvoering van het STAP-budget. Het STAP-budget is een uitgavenregeling, ter vervanging van de fiscale aftrek scholingsuitgaven, waarmee het individu in staat wordt gesteld om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Naar verwachting gaat het STAP-budget van start per 1 januari 2022

VERHOGING SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN

Er wordt twee keer € 1 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) uitgetrokken voor de studiejaren 2020-2021 voor verhoging van de subsidie praktijkleren in conjunctuurgevoelige sectoren en sectoren waar veel contactberoepen voorkomen. Doel van de verhoging is werkgevers in deze sectoren, die door de coronamaatregelen hard zijn getroffen, te stimuleren zoveel mogelijk leerbanen aan te bieden aan bbl-studenten.

CRISISMAATREGELINGEN

BAANGERELATEERDE INVESTERINGSKORTING (BIK)

Er wordt twee keer € 1 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) uitgetrokken voor de studiejaren 2020-2021 voor verhoging van de subsidie praktijkleren in conjunctuurgevoelige sectoren en sectoren waar veel contactberoepen voorkomen. Doel van de verhoging is werkgevers in deze sectoren, die door de coronamaatregelen hard zijn getroffen, te stimuleren zoveel mogelijk leerbanen aan te bieden aan bbl-studenten.

BUDGET MAATWERKREGELING DUURZAME INZETBAARHEID EN EERDER UITTREDEN

Een van de maatregelen uit het pensioenakkoord betreft een tijdelijke subsidieregeling die ziet op het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Voor het faciliteren van maatwerk duurzame inzetbaarheid en het mogelijk maken van eerder uittreden heeft het kabinet vorig jaar € 800 miljoen beschikbaar gesteld (4 x € 200 miljoen vanaf 2021). Het kabinet is met de sociale partners als onderdeel van de uitwerking van het pensioenakkoord overeengekomen om dit budget met € 200 miljoen te verhogen naar € 1 miljard.

NOODMAATREGEL OVERBRUGGING WERKBEHOUD (NOW)

Dit jaar heeft het kabinet twee noodpakketten gepresenteerd. In oktober gaat het steun- en herstelpakket van start. Daarmee probeert het kabinet banen en inkomens te beschermen. Zelfstandigen kunnen aanspraak maken op inkomensondersteuning via de Tozo, en werkgevers krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten met de NOW. Maar niet alle banen kunnen blijven bestaan en niet alle bedrijven zullen deze periode overleven. Met een aanvullend sociaal pakket van 1,4 miljard euro helpt het kabinet mensen en bedrijven om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Specifiek is er aandacht voor de mensen die bovenmatig worden getroffen door de veranderingen, zoals jongeren en mensen met een arbeidsbeperking.