Maatregelen Corona

In Nederland zijn de economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus voor iedereen voelbaar. Daarom komt het kabinet met de volgende maatregelen.

 

 

25 maart 2020

Update 29-04-20:

Ruim 141.000 TOGS-aanvragen

Met de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS-regeling) krijgen ondernemers uit getroffen sectoren een eenmalig bedrag van €4.000. Bij de RVO zijn al ruim 141.000 aanvragen ingediend. Hiervan zijn 113.000 aanvragen positief beoordeeld. Inmiddels is er €452 miljoen uitgekeerd door de RVO.

De TOGS-regeling is net als de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) het meest relevant voor het grootste gedeelte van de ondernemers. Voornamelijk het micro-mkb (twee tot tien werkzame personen) en ondernemers uit de horeca en persoonlijke dienstverlening maken gebruik van deze regelingen.

Verdere versoepeling regeling BMKB

Er is een verdere versoepeling in de regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) gepubliceerd.

Zo is de looptijd van het corona-bedrijfsborgstellingskrediet verlengd van twee naar vier jaar. Ook is voor het corona-bedrijfsborgstellingskrediet een lagere eenmalige provisie in de BMKB opgenomen. De eenmalige provisie voor het corona-borgstellingskrediet bedraagt voor mkb-ondernemers:

 • 2% in het geval de overeenkomst van borgtocht een bedrijfsborgstellingskrediet betreft met een looptijd van ten hoogste twee jaar;
 •  3% in het geval de overeenkomst van borgtocht een bedrijfsborgstellingskrediet betreft met een looptijd van ten hoogste vier jaar.

De gebruikelijke provisie waren eerst respectievelijk 3,90% en 4,25% voor dit soort mkb-ondernemingen. Deze afwijkende provisie heeft geen betrekking op innovatieve mkb-ondernemers die zich juist richten op het aanbieden van (nog te ontwikkelen) vernieuwende producten/diensten op de markt.

Nieuwe garantieregeling getroffen bedrijven coronacrisis

De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak Coronavirus (GO-C) is nu officieel gepubliceerd. Met deze regeling wordt steun verleend aan bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus en in liquiditeitsproblemen komen.

Grote en middelgrote ondernemingen die gevestigd zijn in Nederland en substantiële activiteiten uitvoeren in Nederland komen voor deze regeling in aanmerking. De overheid staat voor een deel garant voor leningen die worden verstrekt aan bedrijven. De regeling komt veelal overeen met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Toch zijn er enkele verschillen:

 • leningen en garanties verstrekt met toepassing van de GO-C hebben een looptijd van maximaal zes jaar;
 • leningen zijn bestemd om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte van de ondernemer, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus;
 • alleen niet achtergestelde leningen kunnen onder de garantstelling worden gebracht;
 • de maximale hoogte van de lening wordt bepaald op basis van loonsom, omzet of liquiditeitsplanning;
 • de garantie bedraagt maximaal 90% van de lening indien deze is verstrekt aan een mkb-ondernemer en 80% indien deze is verstrekt aan een grote onderneming;
 • alleen leningen aan ondernemingen die op 31 december 2019 niet al in moeilijkheden waren, komen in aanmerking;
 • er geldt een minimumprovisie.

Voor een financiering met overheidsgarantie moet de aanvrager zich richten tot één van de deelnemende banken. Aanvragen kunnen worden ingediend t/m 15 december 2020.

TOZO-regeling verruimd met grenswerkers en AOW’ers

Voor grenswerkers en AOW’ers is het nu ook mogelijk om aanspraak te kunnen maken op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO-regeling). Vanuit de TOZO-regeling kunnen zelfstandige ondernemers een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Grenswerkers
Zelfstandige ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land kunnen aanspraak doen op bijstand voor levensonderhoud op grond van de TOZO-regeling. Deze ondernemers kunnen een aanvraag indienen bij hun woongemeente. Voor financiële ondersteuning van hun bedrijf moeten zijn de ondernemers aangewezen op het vestigingsland van hun bedrijf. Zij komen dus niet in aanmerking voor bedrijfskrediet. Ondernemers die in een ander EU-land wonen maar wel in Nederland gevestigd zijn met hun bedrijf komen wel in aanmerking voor bedrijfskrediet maar niet voor inkomensondersteuning. Voor de laatstbenoemde groep ondernemers wordt nog bepaald in welke gemeente(n) zij een aanvraag kunnen doen.

AOW’ers
Zelfstandigen met een AOW-gerechtigde leeftijd kunnen ook aanspraak maken op de TOZO-regeling om bedrijfskrediet aan te vragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost.

Nevencodes met terugwerkende kracht toegevoegd aan TOGS-regeling

Vanaf 29 april 2020 kunnen ondernemers nu ook aanspraak maken op de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) met één van hun geregistreerde nevenactiviteiten. Voorheen kon dit alleen op basis van de hoofdactiviteit. Deze verruiming werkt met terugwerkende kracht vanaf de openstelling van de regeling (15 maart).

Naast de hoofdactiviteit staan er maximaal twee nevenactiviteiten geregistreerd bij de inschrijving bij de KvK. Door de verruiming komen meer ondernemers in aanmerking voor deze regeling. Het kan namelijk zo zijn dat de hoofdactiviteit niet onder deze regeling valt maar een nevenactiviteit wel.

Update 23-04-20:

Verruiming concernbepaling NOW-regeling

Het ministerie van SZW heeft een wijziging aangebracht in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De wijziging omvat een verruiming in de concernbepaling.

Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat in zijn geheel niet aan de voorwaarde van minimaal 20% omzetverlies voldoet, mogen zich toch aanmelden voor ondersteuning vanuit de NOW-regeling aanvragen. Voor deze werkmaatschappijen gelden wel extra voorwaarden. De concerns moeten afspraken maken met vakbonden over een akkoord over werkbehoud en mogen over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers is een vertegenwoordiging van werknemers verplicht. Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende eisen die door de accountant worden getoetst.

TOGS-regeling ook open voor aanvragen van zorgondernemers

Met de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS-regeling) kunnen specifieke groepen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 netto krijgen waarmee de vaste lasten betaald moeten worden. De regeling is verruimd waardoor zorgondernemingen (inclusief thuiszorgwinkels) ook tegemoetkomingen kunnen ontvangen

Anders dan bij de overige getroffen sectoren, geldt voor zorgondernemingen dat zij ook tegemoetkomingen (kunnen) ontvangen van zorginkopers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten om omzetverlies door coronamaatregelen te compenseren.

Zorgondernemingen komen in aanmerking als zij na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers, én na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde corona-steunmaatregelen, verwachten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste €4.000 aan omzetverlies te lijden en ten minste €4.000 aan vaste lasten te hebben. Hiervoor moet een verklaring worden ingediend bij de aanvraag.

Soepelere ontheffing voor SDE+-projecten

Er is een soepelere ontheffing voor SDE+-projecten die een realisatietermijn in 2020 hebben. Het kan namelijk zo zijn dat er een langere levertijd van de benodigde materialen is, een gebrek aan arbeidskracht en/of een beperkte transportcapaciteit.

Het ministerie EZK heeft daarom aangekondigd dat er soepeler zal worden omgegaan met de mogelijkheid om één jaar ontheffing aan SDE+-projecten te verlenen die een realisatietermijn in 2020 hebben. De voorwaarde is wel dat het betreffende SDE+-project naar verwachting binnen het extra jaar zijn gerealiseerd.

TOZO-regeling officieel gepubliceerd

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) is officieel gepubliceerd. Met deze regeling worden zelfstandigen die door corona in financiële problemen zijn geraakt tijdelijk ondersteund. Dit is een tijdelijke voorziening voor drie maanden die met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 ingaat. Zelfstandigen die in aanmerking komen moeten op 17 maart 2020 ingeschreven staan in het handelsregister van de KvK.

Binnen de regeling zijn twee vormen van bijstand:

 • Zelfstandigen van wie het inkomen is gedaald tot onder het sociaal minimum kunnen beroep doen op bijstand voor levensonderhoud.
 • Zelfstandigen die worden geconfronteerd met een liquiditeitsprobleem kunnen beroep doen op bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal. Dit gebeurt in de vorm van een rentedragende lening die altijd volledig moet worden terugbetaald. De maximale looptijd van de lening is drie jaar en de rente bedraagt 2%.

Extra tijd voor indienen RIF-samenwerkingsovereenkomsten

De regeling Regionaal Investeringsfonds MBO 2019-2022 (RIF19) gaat open van 1 juni tot en met 30 juni 2020. Met deze regeling wordt geld beschikbaar gesteld voor publiek-private samenwerkingsverbanden die de aansluiting van het MBO op de behoefte(n) van de arbeidsmarkt verbeteren.

Voor de regeling is er een versoepeling voor het indienen van de bijbehorende samenwerkingsovereenkomsten. Alleen voor dit onderdeel van de aanvraag wordt de termijn verlengd. Alle andere benodigde documenten moeten uiterlijk 30 juni worden ingediend.

Extra budget en vervroegde betaling Indirecte Emissiekosten ETS

De regeling Indirecte Emissiekosten ETS verleent financiële compensatie aan ondernemers die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel.

Voor deze regeling is het budget in 2020 verhoogd van €105,6 miljoen naar €110,6 miljoen. Daarnaast is er een versoepeling doorgevoerd om vervroegde uitbetaling mogelijk te maken in verband met de coronacrisis. De enige vereiste van de regeling is dat de aanvrager deelnemer is van een MJA- of MEE-convenant. De overige eisen met betrekking tot deelname aan convenanten zijn voor 2020 komen te vervallen. Ook is de aanvrager dit aanvraagjaar niet verplicht te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van het energie-efficiëntieplan.

Nieuw onderzoeksprogramma COVID-19 eind april open

ZonMw zal binnenkort staren met het nieuwe onderzoeksprogramma COVID-19 (‘second wave’). Dit zal een aanvulling zijn op de eerdere incidentele subsidieronde COVID-19 (‘first wave’). Dit onderzoeksprogramma zal bijdragen aan het bestrijden van de gevolgen van het coronavirus op korte en lange termijn, aan het genereren van nieuwe kennis over preventie, behandeling en herstel van deze ziekte en aan maatschappelijke vraagstukken daarover. Het programma gaat naar verwachting eind april open.

Het budget voor het programma is €27 miljoen. Dit wordt beschikbaar gesteld voor onderzoeks- en praktijkprojecten. Nadere duiding van de aandachtsgebieden van het programma volgt bij de bekendmaking van het programma.

Eureka-programma opent speciale oproep voor coronaprojecten

Het Eureka-programma opent een nieuwe call ‘Solutions for COVID-19 Echo Period – Life without a vaccine’. In deze call kunnen voorstellen worden ingediend voor transnationale onderzoeks- en innovatieprojecten gericht op oplossingen voor de korte en middellange termijn voor specifieke COVID-19 vraagstukken. hotDe subsidie verschilt per land. Voor Nederlandse deelnemers kan er tot €100.000 per project worden toegekend.

Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers om ontslagen te voorkomen

Er is een tijdelijke regeling ingesteld door het ministerie van SZW voor het tegemoet komen van loonkosten, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Een ondernemer die een omzetverlies van minimaal 20% verwacht kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Van de aangevraagde tegemoetkoming zal het UWV een voorschot van 80% vertrekken. Deze tijdelijke regeling is bedoeld zodat bedrijven hun personeel kunnen blijven doorbetalen en zo ontslagen te voorkomen. De regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting.

Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen

Voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, wordt een tijdelijke, versoepelde regeling ingesteld. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. De regeling, die zo snel mogelijk ingaat, wordt uitgevoerd door gemeenten.

Versoepeling uitstel van betaling belasting

Getroffen ondernemers kunnen makkelijker om uitstel van belasting aanvragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). De Belastingdienst stopt de vorderingen dan direct. Ook hoeven eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen niet te worden betaald. Voor het aanleveren van bewijsmateriaal krijgt de ondernemer langer de tijd. Het tarief voor de belastingrente en de invorderingsrente die normaliter ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%.

Garantie Ondernemersfinanciering verhoogd

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Met de GO helpt het EZK ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Voor deze bankleningen en garanties was het minimaal 1,5 miljoen en maximaal 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Tevens wordt het garantieplafond van de GO verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen

Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Voor kleine ondernemers die problemen ondervinden wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden. Daarnaast wordt de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Hiervoor wordt maximaal 6 miljoen euro vanuit het kabinet beschikbaar gesteld.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten verruimd

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Overleggen over stopzetten toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet overweegt, in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers en al opgelegde aanslagen met betrekking tot toeristenbelasting stop te zetten of in te trekken. Ook wordt er overwogen om de cultuursector aan te sluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren

Voor ondernemers die zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt er een compensatieregeling voor de eerste nood. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Het kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Nog niet alle details van de regeling zijn bekend. De regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun. Brussel heeft de EU-staatssteunregels versoepelt in verband met coronavirus. EU-lidstaten mogen tijdelijk directe subsidies of belastingvoordelen tot € 800.000 aan bedrijven toekennen als steun in verband met het coronavirus. Ook kunnen de regeringen straffeloos staatsgaranties verlenen op bankleningen en private en publieke leningen subsidiëren. De tijdelijke versoepeling van de EU-staatssteunregels geldt tot eind december 2020.

Verruiming BMKB-regeling

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. Het kabinet schat in dat met deze stap al direct € 300 miljoen euro aan extra financiering beschikbaar is voor mkb-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek. Bedrijven kunnen de BMKB benutten voor overbruggingskrediet of om hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’, te verhogen. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.

Een totaaloverzicht van de maatregelen is in onderstaande afbeelding weergegeven. Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat waar u terecht kunt voor deze maatregelen.