Verlenging en verbreding ISDE-regeling aangekondigd

Minister Wiebes (minister van Economische zaken en  Klimaat) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over een aanstaande verlenging van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

14 september 2020

5 jaar verlenging

De ISDE-regeling zet in op het stimuleren van de productie van duurzame energie. Het gaat daarbij met name om relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van de exploitatiesubsidie die wordt verstrekt op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+). Wiebes wil de vervaldatum voor de ISDE verlengen met vijf jaar, tot 1 januari 2026.

Uit de evaluatie van de ISDE is gebleken dat de ISDE conform de doelstellingen wordt ingezet voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie, dat door de ISDE gesubsidieerde projecten een bijdrage leveren aan duurzame energieopwekking en dat de ISDE een toegankelijk subsidie-instrument is. Mede dankzij de toegankelijkheid wordt een substantiële bijdrage geleverd aan het gebruik en de productie van duurzame energie.

Verbreding ISDE-regeling

De ISDE richt zich op dit moment op het subsidiëren van de aanschaf van kleinschalige warmtepompen en zonneboilers. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de ISDE zal worden gecontinueerd en zal worden verbreed door toevoeging van isolatiemaatregelen voor particuliere koopwoningen.