Belangrijkste subsidienieuws Prinsjesdag 2021

We zetten het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2021 voor je op een rij.

23 september 2021

Prinsjesdag 2021

WBSO

De wijzigingen van de WBSO zijn terug te lezen in ons vorige artikel.

Verhoging percentages Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Bedrijven worden extra gestimuleerd om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door de steunpercentages van de MIA te verhogen. Bedrijven kunnen hierdoor meer kosten van hun fiscale winst aftrekken. De percentages worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Ook wordt het MIA-budget voor de periode 2022-2024 jaarlijks met €30 miljoen verhoogd naar €144 miljoen. Het jaarlijkse budget voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) blijft constant op € 25 miljoen.

Energie-investeringsaftrek (EIA) ongewijzigd

Het steunpercentage van de Energie-investeringsaftrek blijft ongewijzigd op 45,5% en ook het jaarlijkse budget blijft constant op €149 miljoen.

Flink meer subsidie voor duurzaamheid/klimaat/energie

SDE++

Het kabinet verhoogt het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) met €3 miljard.

Circulaire Economie (CE)

Voor het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie is voor 2022 €15 miljoen vrijgemaakt en voor 2023 en 2024 jaarlijks €5 miljoen. Dit is onder andere bestemd voor stimulering van sociale en productinnovaties, kennisontwikkeling en opschaling van (bijna-)marktrijpe technieken. In 2022 gaat de subsidieregeling voor mkb-ondernemers in een circulair ketensamenwerkingsverband weer open, evenals een innovatieregeling gericht op de vraagstukken vanuit de kennis- en innovatieagenda CE. Voor de Subsidieregeling circulaire economie (SCE) wordt voor ketenprojecten binnen het kabinet meerjarig (2022-2024) aanvullend €30 miljoen gereserveerd.

CO2-reductie industrie

Ter bevordering van CO2-reducerende maatregelen in de industrie is vanuit de klimaatenveloppe in 2022 €70 miljoen beschikbaar op de begroting van EZK (via de begroting van IenW wordt daarnaast € 10 miljoen beschikbaar gesteld). Deze middelen worden op hoofdlijnen als volgt besteed:

·         Waterstof: vanuit de klimaatenveloppe voor de industrie wordt in 2022 €10 miljoen bijgedragen aan de regeling Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) en een nieuwe tenderregeling voor de opschaling van groene waterstof;

·         CCUS: er is €15 miljoen beschikbaar voor haalbaarheidsstudies, Front End Engineering Design (FEED)-studies en CC(U)S-pilots om hiermee de toepassing van CC(U)S-technologieën in de gehele CC(U)S-keten (afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2) of in delen van de keten, te testen en/of te demonstreren in een praktijkomgeving of industriële omgeving;

·         CO2-reductie industrie: €45 miljoen voor pilot- en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie in de industrie, veelal via de DEI+. Een deel van de middelen is bestemd voor haalbaarheidsstudies onder de bestaande Topsector Energie-regeling (TSE).

Productie duurzame waterstof

Er is een bedrag van €252,1 miljoen gereserveerd voor de eerste fase voor de opschaling van de productie van duurzame waterstof door middel van elektrolyse. Dit budget zal naar verwachting in 2022 toegekend worden met een tenderregeling gericht op elektrolyseprojecten tussen de 0,5 en 50 MW. De opschaling moet leiden tot een significante kostprijsreductie, zodat elektrolyse richting 2030 op kostprijs kan concurreren met alternatieven voor CO2-reductie.

Verduurzaming vervoer

Het kabinet reserveert extra middelen voor het stimuleren van emissievrije bestelauto’s. Deze extra middelen worden ingezet om gerichter de ingroei te stimuleren, door een versobering van de fiscale stimulering voor zakelijke rijders en een verruiming van de subsidiebudgetten voor de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) met ongeveer €28 miljoen.

Miljoenen voor LED in de glastuinbouw

Het budget voor subsidies in de bestaande regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EEHEGL) wordt verhoogd met € 25 miljoen. Hiermee kan de SONT-verlichting (de algemeen toegepaste assimilatieverlichting in kassen) worden vervangen door full spectrum LED-verlichting met een equivalente lichtopbrengst bij een lager energieverbruik. Met deze maatregel kan op circa 100 ha SONT-verlichting worden vervangen door LED, wat ongeveer een reductie van 0,025 Mton CO2 per jaar oplevert. Deze maatregel maakt deel uit van het Urgenda 2.0 pakket.

HR-subsidies

Extra budget voor omscholing naar kansrijke beroepen

Voor de regeling Omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen (OIT) wordt bovenop het huidige budget in 2021 van € 37,5 miljoen een bedrag van € 40 miljoen in 2022 beschikbaar gesteld. Met dit bedrag kunnen 10.000 mensen structureel worden omgeschoold naar een kansrijk beroep.

Opnieuw € 49 miljoen voor de SLIM-regeling

Er komt in 2022 wederom € 49 miljoen beschikbaar voor de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM)). Hiermee worden werkgevers in het mkb gestimuleerd om te investeren in de leercultuur.

Subsidie aanvragen of informatie?

Wil je meer weten over een van bovenstaande regelingen, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee welke subsidies voor jou interessant zijn.