Baangerelateerde investeringskorting (BIK) gepubliceerd

De Baangerelateerde investeringskorting (BIK) is officieel gepubliceerd in het Belastingplan 2021.

24 december 2020

Baangerelateerde Investeringskorting

Het doel van de BIK is stimuleren dat bedrijven ook tijdens de huidige economische crisis blijven investeren. De BIK is een aanvulling op bestaande stimuleringsmaatregelen. Voor kleinere investeringen door het mkb kunnen de BIK en de KIA samengaan. Bedrijven die groene investeringen doen, kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

De BIK biedt bedrijven de mogelijkheid om een deel van de kosten van nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen te verrekenen met de loonheffing. De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Het bedrag aan BIK-afdrachtvermindering bedraagt per kalenderjaar:

·         3,9% van het investeringsbedrag tot en met € 5 miljoen vermeerderd met;

·         1,8% van het investeringsbedrag voor zover dat meer dan € 5 miljoen bedraagt.

Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.

Aanvragen kunnen vanaf 1 september 2021 worden ingediend. Een aanvraag kan gelijktijdig voor meerdere investeringen in bedrijfsmiddelen gedaan worden. Een bedrijf kan maximaal één keer per kwartaal een aanvraag doen.

Eventuele wijziging/verhoging percentages

Tegelijk met de officiële publicatie van de regeling is overigens ook alvast een eventuele wijziging gepubliceerd voor als de Europese Commissie geen goedkeuring geeft om als fiscale eenheid gebruik te maken van de BIK. Mocht deze goedkeuring niet komen, dan worden de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 verhoogd. Bij grote investeringen in een jaar bedraagt de korting tot € 5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%.

Aanvragen

Mocht je willen weten of jouw investering in aanmerking komt voor de BIK, neem dan contact met ons op.