Aanpassingen, openstelling en plafond ISDE voor 2022

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is aangepast en is de openstelling voor 2022 met de bijbehorende plafonds gepubliceerd.
De wijzigingen betreffen de aanpassing van (product)eisen en voorwaarden, de verhoging van enkele subsidiebedragen, de aanpassing van afwijzingsgronden en bijhorende informatieverplichtingen.

9 december 2021

ISDE 2022

Aanpassing producteisen zonnepanelen en windturbines

Op grond van de ISDE kan subsidie worden verstrekt voor een investering bestemd voor de productie van duurzame energie. Deze subsidie wordt verstrekt aan  zakelijke gebruikers of eigenaar-bewoners ten behoeve van de aanschaf en het laten installeren van één of meer (duurzame) installaties.

De technische producteisen voor de investeringen in zonnepanelen (zon-pv) en kleine windmolens (windturbines) zijn aangepast. Aan zon-pv was de producteis verbonden dat de zonnepanelen een gezamenlijk vermogen dienden te hebben van minimaal 15 kWp en maximaal 100 kWp. Aan windturbines was de producteis verbonden dat het rotoroppervlak per windturbine minimaal 50 m2 moest zijn en het gezamenlijk rotoroppervlak van meerdere windturbines maximaal 500 m2 mag bedragen.

De bovengrenzen van het vermogen en het gezamenlijk rotoroppervlak zijn komen te vervallen. De reden hiervoor is dat door deze bovengrenzen veel investeringen niet in aanmerking kwamen voor subsidie.

Aanpassing en verduidelijking producteisen voor energiebesparende isolatiemaatregelen

De ISDE verstrekt ook subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen. Deze subsidie wordt verstrekt aan een eigenaar-bewoner ten behoeve van de investering betreffende de aanschaf en het laten aanbrengen van isolatiemateriaal voor één of meer van de volgende typen energiebesparende isolatiemaatregelen: (a) dakisolatie, (b) gevelisolatie, (c) glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie, (d) spouwmuurisolatie en (e) vloer- of bodemisolatie. Ten aanzien van deze investeringen is een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Allereerst is voor de investeringen in dakisolatie verduidelijkt dat alleen afzonderlijk subsidie verstrekt wordt voor isolatie van het bestaande dak enerzijds of isolatie van de bestaande zolder- of vlieringvloer anderzijds. Er wordt namelijk geen subsidie verstrekt voor de isolatie van zowel het bestaande dak als de bestaande zolder- en vlieringvloer gezamenlijk.

Ten tweede is voor investeringen in alle genoemde isolatiemaatregelen het minimumaantal vierkante meters verlaagd dat per isolatiemaatregel geïsoleerd moet worden.

Ten derde zijn aanpassingen doorgevoerd zodat in het vervolg geen subsidie meer verstrekt wordt voor de zogenaamde vloer- en bodemisolatie gezamenlijk. In de praktijk bleek dat de mogelijkheid om vloer- en bodemisolatie te combineren tot veel vragen en onduidelijkheid leidde.

Aanpassing subsidiebedragen voor diverse investeringen

Voor investeringen in de productie van duurzame energie en in isolatiemaatregelen zijn subsidiebedragen aangepast.

Concreet gaan er verhoogde subsidiebedragen gelden voor warmtepompen en isolatiemaatregelen die zijn geïnstalleerd op of na 1 januari 2022. Hierbij wordt uitgegaan van circa 30% (in plaats van 20%) van de totale gemiddelde marktprijs van de desbetreffende investering.

Een uitzondering is dat de subsidiebedragen voor een ruimte-/waterverwarmingstoestel met een vermogen tot 1 kW gelijk blijven.

Openstelling ISDE in 2022

Voor de ISDE loopt de openstellingsperiode in 2022 van 3 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Er zijn twee subsidieplafonds vastgesteld:

  • een subsidieplafond van € 228 miljoen voor (1) een ruimteverwarmingstoestel dan wel waterverwarmingstoestel en/of zonneboiler, (2) energiebesparende isolatiemaatregelen en (3) de aansluiting op een warmtenet; en
  • een subsidieplafond van € 30 miljoen voor investeringssubsidie voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit via fotovoltaïsche zonnepanelen of via windturbine(s).

ISDE aanvragen in 2022?

Bel of mail je ons als wij jou kunnen helpen met jouw ISDE-traject?
Neem contact met ons op of plan een vrijblijvende video-afspraak in.

Contact met DIRECTION 
Video-afspraak inplannen