Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie

Met de regeling Hernieuwbare Energie wil de overheid innovatieve projecten stimuleren die bijdragen aan het behalen van de doelstelling van 16% hernieuwbare energie in het jaar 2023. Ook wil de overheid hiermee besparen op de subsidies die zij verstrekt voor het opwekken van duurzame energie.

Voorbeelden van energiebronnen die in aanmerking komen voor subsidie zijn: windenergie, zonne- energie, aerothermische (lucht), geothermische (bodem), hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

Voorwaarden regeling Hernieuwbare Energie

Een belangrijk criterium voor de regeling Hernieuwbare Energie is dat het project bijdraagt aan het substantieel goedkoper maken van een bepaalde vorm van hernieuwbare energie. Concreet richt de regeling Hernieuwbare Energie zich met name op de aspecten ontwikkeling en demonstratie in een innovatieproject. Projecten gericht op bijvoorbeeld onderzoek of haalbaarheid worden echter niet uitgesloten.

Enkele andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit de regeling Hernieuwbare Energie zijn:

  • Projecten mogen niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend. Dat betekent ook dat u nog geen verplichtingen mag zijn aangegaan voor het moment van indiening van de subsidieaanvraag (ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn).
  • Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking beginnen.
  • U dient de financiering van uw eigen aandeel in de projectkosten (het deel dat niet gesubsidieerd wordt) bijna rond te hebben.
  • Claims ten aanzien van de werking van een techniek of ten aanzien van het economisch perspectief moeten goed worden onderbouwd.

Projecten die niet in aanmerking voor subsidie komen, zijn:

  • projecten die biobrandstoffen betreffen die onder de bijmengverplichting vallen, dit betreft ook bio-LNG projecten;
  • projecten die productiemachines voor energiebesparende of duurzame energieproducten betreffen.

Aanvragers Hernieuwbare Energie

Aanvragen voor de regeling Hernieuwbare energie worden ingediend door een samenwerkingsverband waar minimaal één ondernemer deel van uitmaakt. Aanvragen waarbij er sprake is van een zeer onevenwichtige samenwerking zullen lager worden beoordeeld of worden afgewezen.

Voor de subsidie Hernieuwbare Energie kunnen het hele jaar door aanvragen worden ingediend.