Subsidie Checklist

Vrijblijvend advies?

Voer uw naam en emailadres in en wij geven u geheel vrijblijvend advies over uw subsidiemogelijkheden.


Bedankt voor het invullen van de Checklist. We gaan z.s.m. kijken naar uw subsidiemogelijkheden.
Sluiten

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een Europees structuurfonds, net als het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), met als doel het verbeteren van het regionale concurrentievermogen en de werkgelegenheid. Het ESF is al in 1957 opgericht en het huidige programma loopt van 2007-2013. Het Nederlandse doel in deze jaren is om te investeren zowel in mensen die lastig zelfstandig een baan kunnen vinden (zoals ouderen, laagopgeleiden of gehandicapten) als ook in O&O-fondsen (die aanvragen kunnen doen voor bedrijven binnen hun branche om hun werknemers bij te scholen).

Vooruitzicht op de periode 2014-2020

Agentschap SZW meldt dat Nederland binnen de nieuwe projectperiode van het ESF-programma (2014-2020) projecten gaat ondersteunen rondom twee thema’s. Dit zijn re-integratie van mensen die moeilijk aan het werk komen (inclusief jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Doel is om te komen tot een arbeidsparticipatie van 80% in 2020 en een afname van 100.000 personen in huishoudens zonder betaald werk.

Het is nog niet duidelijk hoeveel budget Nederland krijgt. Het agentschap houdt rekening met circa € 60 miljoen op jaarbasis; dit is de helft van het huidige budget.

We verwachten dat in de loop van 2014 meer duidelijkheid komt over het programma voor 2014-2020 en dat dan ook de eerste concrete openstellingen zullen volgen. De maximale medefinancieringspercentages zullen, naar verwachting, variëren van 50% tot 85%. Daarnaast wil Agentschap SZW tijdens de nieuwe programmaperiode graag de administratieve lasten voor aanvragers verminderen door, waar mogelijk, alleen eenvoudig te verantwoorden activiteiten en kosten subsidiabel te maken.

Periode 2007-2013

De focus ligt op 2 thema’s:

– vergroten arbeidsaanbod en inclusieve arbeidsmarkt;
– vergroten aanpassingsvermogen en investeren in menselijk kapitaal.

Subsidie is beschikbaar voor projecten die vallen binnen de volgende acties:

Actie A

Deze actie heeft als doel het (extra) toerusten en bemiddeling van werklozen met een achterstand naar de arbeidsmarkt. Het gaat dan om niet-uitkeringsgerechtigden, arbeidsbelemmerden, gedeeltelijk-arbeidsgeschikten met een aanvullende WWB-uitkering (Wet Werk en Bijstand) en 55-plussers met een WWB-uitkering. Aanvragen voor deze actie kunnen worden gedaan door gemeenten.

Actie B

Reïntegratie van gedetineerden van 15 jaar of ouder die in de (voor)laatste fase van hun detentie zitten en/of jongeren die in jeugdinrichtingen zitten. Projecten moeten bijdragen aan het verwerven van een startkwalificatie of voorbereiden op een functie op de reguliere arbeidsmarkt;

Actie C

Leerlingen in het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs voorbereiden op of begeleiden naar een functie op de reguliere of de beschermde arbeidsmarkt; leerlingen begeleiden naar een vervolgopleiding op MBO-1 niveau of naar het Beroepsbegeleidend onderwijs. Deze actie is gesloten.

Actie D

Het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolde werkenden of werkenden zonder startkwalificatie, deze actie is gesloten;

Actie E

Sociale innovatie: biedt subsidie aan werkgevers die werkprocessen en werkomstandigheden slimmer organiseren om effectiever te werken, voor deze actie kunnen alleen O&O fondsen nog aanvragen indienen.

Meer specifiek is de subsidie bedoeld om initiatieven te stimuleren op het terrein van duurzame inzetbaarheid, gericht op bewustwording, implementatie en verspreiding van maatregelen binnen de sector. Projecten moeten voldoen aan één van de volgende thema’s:

– Het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werknemers, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit;
– Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken en arbeidstijdenmanagement;
– Het bevorderen van sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap en employability.

De subsidie ziet er als volgt uit:

– 50% van de subsidiabele kosten (inzetten van adviseurs);
– Minimale subsidie € 90.000,- maximale subsidie: € 160.000,-;
– Projectduur maximaal 15 maanden.

In december 2013 zijn enkele wijzigingen gepubliceerd binnen de Acties A en E van de ESF. Daarnaast is er een nieuwe openstelling voor Actie B gepubliceerd. Het aanvraagtijdvak voor Actie A (re-integratie door gemeenten) en Actie E (sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren) wordt verlengd van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014. Op dit moment resteert nog een budget van € 1,4 miljoen voor Actie A en € 2 miljoen voor Actie E. Via de verlenging wordt zeker gesteld dat er voldoende tijd is dit bedrag weg te zetten. Voor Actie B (re-integratie ex-gedetineerden) wordt er een nieuwe openstelling geopend. De nieuwe openstelling loopt van 16 december tot en met 31 december 2013. Het subsidieplafond wordt vooralsnog op € 2 miljoen gesteld.

Actie Jeugd

Deze actie is vervallen per 31-03-2011, daaronder viel de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Het scholen van jongeren en het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt stond hierbij centraal. Actie Jeugd was opgesplitst in:

Actie Jeugd 1: coördinerende gemeenten en opleidings- en ontwikkelingsfondsen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die jeugdwerkloosheid voorkomen. Gemeenten kunnen subsidie krijgen voor activiteiten die aansluiten bij het regionaal actieplan of het Actieplan Jeugdwerkloosheid;

Actie Jeugd 2: biedt erkende O&O-fondsen subsidie om jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen.

Zowel de aanvraagtijdvakken als de partijen die een aanvraag kunnen doen verschillen per actielijn.

Bronnen: Agentschap SZW en Vindsubsidies.nl

Tags: